konkursy/dotacje

"Seniorzy w akcji" 2016

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają do udziału w ogólnopolskim konkursie „Seniorzy w akcji” inkubator + dotacje na działania społeczne osób starszych i inicjatywy międzypokoleniowe. Konkurs skierowany jest do osób 60+ lub do par międzypokoleniowych, które mają pomysł na projekt społeczny, chcą pracować nad jego rozwojem i zrealizować przy wsparciu ekspertów, doświadczonych animatorów i uczestników programu. Szukamy osób, które pragną zdobyć nowe umiejętności, przydatne w swojej dalszej aktywności społecznej.

Termin składania wniosków upływa 17 marca 2016 roku.

Tu możesz sprawdzić:

Informacje wstępne

Regulamin

 

Źródło: http://www.seniorzywakcji.pl/


 

"Bank Dziecięcych Uśmiechów" Fundacji Banku Zachodniego WBK 2016

Program Bank Dziecięcych Uśmiechów (BDU) jest programem mikro-grantowym stworzonym z myślą o instytucjach i organizacjach społecznych pracujących na co dzień z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych lub ubogich. Wiele dzieci nie ma zapewnionych odpowiednich warunków do prawidłowego rozwoju i wzrastania w świecie wartości we własnych rodzinach. Część odpowiedzialności za ich wychowanie biorą na siebie instytucje państwowe i organizacje społeczne. To one najlepiej znają swoich podopiecznych, ich potrzeby, marzenia, talenty i to one mogą się ubiegać o wsparcie swoich projektów.

Termin składania wniosków upływa 31 marca 2016 roku.

Tu możesz sprawdzić:

Informacje wstępne

Przedmioty dofinansowania

Regulamin

 

Źródło: http://fundacja.bzwbk.pl/


 

Mikrodotacje FIO Mazowsze Lokalnie 2016

Rozpoczął się nabór wniosków na inicjatywy oddolne i wsparcie grup samopomocowych w ramach konkursu dla młodych organizacji pozarządowych, obywatelskich grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa mazowieckiego. W ramach tych dwóch ścieżek konkursu FIO-Mazowsze Lokalnie 2016 zostanie rozdysponowane blisko 550 000 złotych dla około 200 wnioskodawców w formie dotacji od 1500 do 5000 złotych.

Termin składania wniosków upływa 26 lutego 2016 roku.

Tu możesz sprawdzić:

Informacje wstępne

Poradnik wnioskodawcy

Aktualny regulamin

Fiszka i karty ocen 2016

Generator wniosków

 

Źródło: www.mazowszelokalnie.pl

 


 

Równać szanse 2012

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza "Regionalny Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2012" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

O dotacje do 7 000 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2013 r. i trwające nie dłużej niż do 31 lipca 2013 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

Celem projektów realizowanych w ramach Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (13-19 lat) z małych miejscowości, poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych.

Termin składania wniosków upływa 10 października 2012 roku.

Tu możesz sprawdzić:

zasady konkursu

kryteria oceny merytorycznej

wzór formularza wniosku

instrukcja wypełniania wniosku.

 

Źródło: www.rownacszanse.pl


 

Nabór wniosków w LGD Krzemienny Krąg

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” ogłasiło nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Małe projekty”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Odnowa i rozwój wsi” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Nabór rozpocznie się 26.06.2012, a zakończy 11.07.2012 roku

Szczegółowe dane dotyczące naborów oraz formularze wniosków znajdują się na stronie www.krzemiennykrag.info

1. Małe projekty

2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

3. Odnowa i rozwój wsi

 

Żródło: www.krzemiennykrag.info


 

Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Ecorys w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk Operator Grantu Blokowego ustanowionego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ogłasza drugi nabór wniosków projektów „małych” do Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Do udziału w konkursie zaprasza się organizacje pozarządowe spełniające kryteria określone w Podręczniku Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych (obowiązuje wraz z Erratą), których suma przychodów z działalności organizacji w ostatnim okresie obrachunkowym nie przekroczyła kwoty 50 000 złotych.
Wzory dokumentów aplikacyjnych znajdują się w zakładce Do pobrania.
Nabór wniosków rozpoczyna się 27 kwietnia 2012 r.
Termin zakończenia naboru upływa 27 czerwca 2012 r.

Miejsce składania wniosków – ECORYS Polska Sp. z o.o. ul. Łucka 2/4/6, 00-845 Warszawa.
Wnioski należy składać pod wyżej wskazany adres do 27 czerwca 2012 r. do godz. 17.00 osobiście lub pocztą (decyduje data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje związane z procedurą wnioskowania dostępne są na oficjalnej stronie internetowej www.swissgrant.pl w zakładce Fundusz dla Organizacji Pozarządowych oraz pod numerem telefonu +48 22 339 45 45.

 

Źródło: www.swissgrant.pl


 

Otwarte konkursy ofert.

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarte konkurs ofert na realizację zadań publicznych województwa mazowieckiego w 2012 r. w następujących obszarach: turystyka, informacja turystyczna oraz kultura i dziedzictwo narodowe.

Wzór oferty oraz instrukcja wypełniania oferty znajdują się na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego www.dialog.mazovia.pl w zakładce Konkursy Ofert.

Aktualne Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, znajdują się na ww. stronie w zakładce Prawo i Dokumenty.

Źródło: www.mazovia.pl


 

Konkurs w ramach PO FIO w 2012 r. został ogłoszony.


Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs w ramach PO FIO. Ze szczegółami ogłoszenia oraz „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH w 2012 r.” można zapoznać się na stronie www.pozytek.gov.pl w zakładce PO FIO 2012.
Termin składania ofert realizacji zadania publicznego na najlepsze projekty dofinansowywane w 2012 r. ze środków krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO) trwa od dnia ogłoszenia, tj. 13.01.2012 r.
Termin złożenia oferty:
w wersji elektronicznej upływa w dniu 13.02.2012 r. o godz. 16.15
w wersji papierowej (wydruk po złożeniu oferty w generatorze ofert) upływa 13.02.2012 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Źródło: www.pozytek.gov.pl
 


Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej ogłasza VII edycję konkursu wniosków w ramach programu "Razem Możemy Więcej". Wnioski można składać do 5 stycznia 2012 roku. O przyjęciu wniosku do dalszej kwalifikacji decyduje data stempla pocztowego. Na realizację projektów w ramach VII edycji konkursu wniosków Zarząd Fundacji przeznaczył kwotę 300 tys. zł.


 

 

Jednocześnie na mocy zapisów par. 5 ust. 1 i 2 Regulaminu zostają wprowadzone preferencje dla projektów współfinansowanych ze środków Funduszu Sołeckiego. Na dofinansowanie takich projektów Fundacja wydziela kwotę 100 tys. zł.


W dniu 16 listopada br. Zarząd Fundacji dokonał korekt w Regulaminie Programu oraz Zasadach Kwalifikacji Wniosków. Zmianie uległ też wzór wniosku o grant. Wszystkie dokumenty na stronie www.efrwp.pl w zakładce "Materiały do pobrania".

Głównymi celami Programu są:

 • Rozwój infrastruktury społecznej na terenach wiejskich poprzez finansowe wspieranie lokalnych inicjatyw i przedsięwzięć/projektów realizowanych głównie przez wiejskie organizacje pozarządowe;
 • Stymulowanie aktywności mieszkańców wsi w zakresie ich samoorganizacji, integracji społecznej i zawodowej, w tym m.in. propagowanie i wspieranie działań w oparciu o środki funduszy sołeckich;
 • Pobudzanie współpracy samorządów gminnych z wiejskimi organizacjami pozarządowymi;
 • Promowanie postaw i aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców terenów wiejskich.

W ramach Programu mogą być wspierane projekty spełniające co najmniej jeden z celów Programu, realizowane w następujących dziedzinach:

 1. szeroko pojęta działalność kulturalno - oświatowa, obejmująca:

a. kultywowanie oraz rozwój dziedzictwa kulturalno – historycznego regionu, w tym zwłaszcza w zakresie zachowania obrzędów, tradycji, ginących zawodów, itp. oraz troski o zabytki kultury materialnej i niematerialnej,
b. wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz zagospodarowania ich czasu wolnego poprzez udział w zajęciach edukacyjnych/kulturalnych,
c. wspieranie i rozwijanie różnych form edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej wraz z niezbędną infrastrukturą edukacyjną,
d. przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu osób dorosłych.

 1. szeroko rozumiana działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym zwłaszcza w zakresie promocji zdrowego trybu życia i aktywności ruchowej, profilaktyki zdrowotnej, a także działań na rzecz rehabilitacji oraz opieki nad osobami niepełnosprawnymi,
 2. inicjatywy społeczne na rzecz budowy małej infrastruktury drogowej (ścieżki rowerowe, chodniki, wiaty) służące m.in. poprawie bezpieczeństwa mieszkańców.

W ramach grantów mogą być finansowane wydatki związane m.in. z:

 1. zakupem i/lub wykonaniem strojów, instrumentów muzycznych lub innych elementów niezbędnych do realizacji projektów
 2. tworzeniem (budowa, adaptacja, remonty) obiektów tzw. przestrzeni publicznej (np. mini - amfiteatry, wiejskie place spotkań, itp.) na potrzeby działalności kulturalno – oświatowej,
 3. przystosowaniem obiektów do prowadzenia działalności wynikającej z realizowanych projektów (np. drobne remonty, adaptacje, itp.), wraz z uzasa-dnionym zakupem wyposażenia w zakresie wynikającym bezpośrednio z treści realizowanych projektów,
 4. wytyczeniem i oznakowaniem tras/ścieżek dydaktycznych/edukacyjnych związanych z dziedzictwem historycznym i przyrodniczym regionu (np. tablice informacyjne, miejsca postoju i odpoczynku, itp.).

Źródło: www.efrwp.pl