Aktualności

Przymrozki wiosenne
2020.05.29 13:21

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Rzeczniów w dniach 21-22 maja 2020 r. niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – przymrozków wiosennych, Wójt Gminy Rzeczniów, mając na uwadze realny termin oszacowania upraw, informuje producentów rolnych, których uprawy uległy uszkodzeniu przez w/w zjawisko, że ostateczny termin składania wniosków o oszacowanie powstałych szkód w gospodarstwach rolnych upływa w dniu 10 czerwca 2020 roku.
Formularz wniosku można pobrać w Punkcie Obsługi Urzędu Gminy w Rzeczniowie (na parterze) lub wydrukować ze strony internetowej Urzędu Gminy
w Rzeczniowie i uzupełniony złożyć w w/w punkcie.
Wypełniony wniosek wraz z załącznikami, niezbędnymi do przeprowadzenia szacowania szkód musi być czytelnie podpisany przez właściciela gospodarstwa.
We wniosku należy wypisać WSZYSTKIE działki zgodnie z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2020 rok.
Do składanego wniosku rolnik dołącza kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie na rok 2020, celem weryfikacji informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego, a w przypadku posiadania w gospodarstwie zwierząt, należy dołączyć także zaświadczenie o ilości zwierząt wydane przez ARiMR.
W przypadku złożenia wadliwie uzupełnionego wniosku, rolnicy będą wzywani do OSOBISTEGO stawiennictwa się w Urzędzie Gminy w Rzeczniowie, celem poprawienia/uzupełnienia wniosku.
Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną, prosimy o stosowanie się do zasad ogłaszanych na bieżąco przez służby sanitarno-epidemiologiczne.

Wniosek do pobrania
 

Powrót do pełnej listy aktualności