Aktualności

Komunikat PPIS
2019.05.07 12:31

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipsku, mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa żywności w całym łańcuchu żywnościowym począwszy od „pola do stołu” informuje wszystkich:
• producentów/rolników żywności pochodzenia roślinnego, którzy produkująi wprowadzają wyprodukowaną żywność (owoce, warzywa, zboża, runo leśne) do obrotu poprzez sprzedaż konsumentowi finalnemu tj. osobom indywidualnym np. na targowiskach, placach targowych, w bramach własnych gospodarstw rolnych, handlu obwoźnym, do punktów skupu, jak również sklepom i zakładom żywienia zbiorowego,
• oraz przedsiębiorców prowadzących punkty skupu owoców i warzyw,
że powinni na 14 dni przed rozpoczęciem planowanej działalności zgłosić się do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lipsku, ul. Iłżecka 6, pokój nr 7w godzinach pracy 730 do 15 05, celem rejestracji zakładuw rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipsku informuje, iż każdy producent produkcji pierwotnej (rolnik) zobowiązany jest do zgłoszenia właściwemu Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu każdego przypadku zmiany produkcji celem dokonania zmian w rejestrze.

Wzory dokumentów dotyczących rejestracji określone są w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzenia zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2007 r. Nr 106, poz. 730).
Obowiązek dokonania wpisu lub zatwierdzenia wynika z art. 61 i art. 63 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z dnia 2018 r., poz. 1541 z późn. zm.).
Prowadzenie działalności bez rejestracji w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej może skutkować konsekwencjami w postaci kary pieniężnej na podstawie art.103 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
Rejestracja jest bezpłatna i odbywa się przez złożenie stosownego wniosku o wpis lub zatwierdzenie zakładu. Formularze są dostępne na stronie internetowej www.lipsko.psse.waw.pl w folderze „Druki do pobrania”, lub bezpośrednio w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lipsku, ul. Iłżecka 6.
W celu uzyskania rejestracji należy złożyć w formie pisemnej;
- wniosek o wpis lub zatwierdzenie zakładu,
- ksero decyzji o nadaniu numeru ewidencyjnego gospodarstwa przez ARiMR,
- wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
- oświadczenie o prowadzeniu działalności produkcji żywności pochodzenia roślinnego
zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej.
 

Powrót do pełnej listy aktualności