Stowarzyszenie "Kobiety Razem w Pawliczce"

Stowarzyszenie "Kobiety Razem w Pawliczce"
Pawliczka 56 A
27-353 Rzeczniów

KRS: 0000405030
Data wpisu do KRS 27.12.2011r.

 

Zarząd:
Irena Bogumiła Zawal - Prezes Zarządu
Zofia Babut - Wiceprezes Zarządu
Karolina Magdalena Balcerowska - Sekretarz Zarządu
Marzena Misztal-Balcerowska - Skarbnik Zarządu
Janina Bogusława Gozdur - Członek Zarządu 

 

Cele statutowe:
-ochrona praw kobiet i ich rodzin,
-reprezentowanie interesów i działań na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet i ich rodzin,
-inicjowanie i podejmowanie różnorodnych działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet i ich rodzin na terenie miejscowosci Pawliczka,
-prowadzenie wśród kobiet działalności społeczno-wychowawczej, oświatowo-kulturalnej,
-uaktywnianie zawodowe kobiet,
-pilęgnowanie tradycji regionalnych'
-prowadzenie poradnictwa w zakresie profilaktyki zdrowotnej, psychologicznej i pomocy prawnej,
-organizowanie życia koleżeńskiego,
-współudział w inicjowaniu i koordynacji działalności kobiet,
-gromadzenie środków finansowych na wspieranie działalności kobiecych
-działaność wspomagającą rozwój współnot i społeczności lokalnych,
-ochrona środowiska naturalnego i zabytków przyrody,
-wspieranie rozwoju turystyki i agroturystyki,
-promocja i organizacja woluntariatu,
-działanie na rzecz ogółu społeczności(albo grupy w szczególnie trudnej sytuacji życiowe i materialnej),
-tworzenie grup samopomocowych ze szczególnym uwzględnieniem kobiet,
-pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowe oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
-upowszechnianie i ochrona praw dziecka,
-promocja kultury fizycznej i sportu,
-działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.